Deixar de fumar, mètode integral suggestiu/Dejar de fumar, método integral sugestivo

Psicologia Maresme

Isabel Pimàs 

Sant Antoni 60, 3er-1ª Calella 08370   

93 766 1332  /  660259618

http://www.psicologiamaresme.com

Mètode integral suggestiu per deixar de fumar.
Aquest mètode, exclusiu de Psicologia Maresme, inclou tècniques de la psicologia cognitiva-conductual, tècniques suggestives d’hipnosi científica, homeopatia i auriculoteràpia.
Juntes, aquestes disciplines conformen un mètode complet, atractiu i eficaç per deixar el tabac. Només es necessita la decisió ferma del pacient per desfer-se del fum.
fumar

La psicologia cognitiva-conductual és la que treballa amb els pensaments i les actuacions que aquests provoquen. Es treballa bàsicament amb la relació Pensament-Emoció-Acció en que el pensament automàtic genera una emoció o emocions concretes i aquestes porten a actuar d’una o altra manera. Detectant els pensaments automàtics, anomenats distorsions cognitives, podem aprendre a canviar-los, a donar-los la volta per disminuir o evitar emocions com l’angoixa i el desànim, afavorint noves pautes de conducta, per exemple substituir el cigarret per una activitat positiva.

puede-la-mente-humana-quedarse-sin-memoria

Les tècniques suggestives formen part inseparable de la hipnosi clínica o científica. Aquesta, es diferencia de la hipnosi espectacle ja en la mateixa base, que és el seu propòsit. Ningú perd mai el control en estat d’hipnosi i mai el professional té cap poder sobre la persona hipnotitzada. El propòsit de la hipnosi científica és la d’afavorir mitjançant la relaxació i focalització de l’atenció, que els missatges positius relacionats amb deixar de fumar  arribin a la ment inconscient ajudant a l’autocontrol, regulant l’ansietat i afavorint la força de voluntat.

spain-santiago-de-compostela-galician-art-center

La homeopatia, mitjan els seus incomptables remeis, ajuda de manera natural i sense contraindicacions a controlar l’impuls de fumar, a portar millor l’abstinència de nicotina, a reduir l’ansietat i la irritabilitat.

y-un-blog-para-la-homeopatia-ii-01-704x454

L’auriculoteràpia és la disciplina que a través dels punts reflexos de l’orella ajuda a alleugerir i eliminar dolències de la resta de l’organisme. A l’orella trobem punts d’acupuntura molt interessants per afavorir la relaxació, la desintoxicació, el control de impulsos, …  que permeten personalitzar un protocol per a cada persona, facilitant l’abandó de l’hàbit de fumar.  Habitualment utilitzo baletes d’acer inoxidable que es deixen col·locades amb una enganxina a l’orella de la persona fins la propera sessió. Aquesta disciplina és opcional, tot i que recomanable,  per fer el tractament antitabac.

008-cartograma-auricular-44pr

Psicologia Maresme

Isabel Pimàs

Sant Antoni 60, 3er-1ª Calella 08370

93 766 1332 / 660259618

http://www.psicologiamaresme.com

Método integral sugestivo para dejar de fumar.
Este método, exclusivo de Psicología Maresme, incluye técnicas de la psicología cognitiva, técnicas sugestivas de hipnosis científica, homeopatía y auriculoterapia.
Juntas, estas disciplinas conforman un método completo, atractivo y eficaz para dejar el tabaco. Sólo se necesita la decisión firme del paciente para deshacerse del humo.

fumar

La psicología cognitiva-conductual es la que trabaja con los pensamientos y las actuaciones que estos provocan. Se trabaja básicamente con la relación Pensamiento-Emoción-Acción en el que el pensamiento automático genera una emoción o emociones concretas y éstas llevan a actuar de una u otra manera. Detectando los pensamientos automáticos, llamados distorsiones cognitivas, podemos aprender a cambiarlos, a darles la vuelta, a fin de disminuir o evitar emociones como la angustia y el desánimo, favoreciendo nuevas pautas de conducta, como por ejemplo sustituir el cigarrillo por una actividad positiva.

puede-la-mente-humana-quedarse-sin-memoria

Las Técnicas sugestivas forman parte inseparable de la hipnosis clínica o científica. Esta, se diferencia de la hipnosis espectáculo ya en su misma base, que es  su propósito. Nadie pierde el control en estado de hipnosis y nunca el profesional tiene ningún poder sobre la persona hipnotizada. El propósito de la hipnosis científica es el de favorecer mediante la relajación y focalización de la atención, que  los mensajes positivos relacionados con dejar de fumar lleguen a la mente inconsciente, ayudando al autocontrol, regulando la ansiedad y favoreciendo la fuerza de voluntad.

spain-santiago-de-compostela-galician-art-center

La homeopatía, mediante  sus  incontables remedios, ayuda de manera natural y sin contraindicaciones a controlar el impulso de fumar, a llevar mejor la abstinencia de nicotina, así como a reducir la ansiedad y la irritabilidad.

y-un-blog-para-la-homeopatia-ii-01-704x454

La auriculoterapia es la disciplina que a través de los puntos reflejos de la oreja ayuda a aliviar y eliminar dolencias del resto del organismo.  En la oreja encontramos puntos de acupuntura muy interesantes para favorecer la relajación, la desintoxicación, el control de impulsos, … que permiten personalizar un protocolo para cada persona, facilitando el abandono del hábito de fumar.  Generalmente utilizo balines de acero inoxidable que se dejan colocados con un adhesivo en la oreja de la persona hasta la próxima sesión. Esta disciplina es opcional, aunque recomendable, para el tratamiento antitabaco.

008-cartograma-auricular-44pr